Generelle betingelser for aftaler om salg af Orbital Shower

Om

Disse generelle salgsbetingelser gælder for alle salgsaftaler, der indgås mellem købere af Produkt(er) ("Kunder") af Orbital Systems AB eller et af dets datterselskaber eller associerede selskaber ("Orbital") (sammen ”Parterne”). De varer, der leveres af Orbital, benævnes i disse betingelser som "Produkterne".

1. Aftalens formål

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser udgør sammen med den relevante Orbital-salgsordreformular udfyldt af Kunden ("Ordren"), ("Aftalen").

1.2 Aftalen angiver betingelserne, hvorunder Orbital skal levere Produkter til Kunden og, hvis aftalt, installationstjenester og andre tjenester, som yderligere beskrevet i Ordren.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelse har Ordren forrang for disse generelle vilkår og betingelser. Disse generelle vilkår og betingelser har forrang for alle andre aftaledokumenter. Andre vilkår og betingelser gælder ikke (selv hvis Kunden henviser til sådanne vilkår og betingelser og Orbital ikke udtrykkeligt bestrider dem). Afvigelser og ændringer til Aftalen er kun bindende, hvis de udtrykkeligt er accepteret skriftligt af Parterne.

1.4 Oplysninger i markedsføringsmateriale, prislister eller andre produktoplysninger er kun bindende for Orbital i det omfang, der udtrykkeligt henvises til sådanne oplysninger

i Ordren. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse dokumenter har Ordren forrang i forhold til de oplysninger i markedsføringsmateriale, etc., der måtte henvises til.

1.5 Ordren er baseret på og afhænger af de oplysninger, som Kunden har givet, herunder Kundens strukturelle bruserindretning. Hvis sådanne oplysninger fra Kunden er upræcise eller mangelfulde i væsentligt omfang, kan Orbital foretage rimelige justeringer af de Produkter, der leveres/skal leveres (herunder eventuelle tilsvarende prisjusteringer) for at opfylde nøjagtige kundekrav, med Kundens accept.

1.6 Tilbud fra Orbital er ikke bindende. En Ordre på køb af Produkter fra Kunden er ikke bindende for Orbital, medmindre Orbital accepterer den ved underskrivelse af Ordren.

1.7 For at Produkterne fungerer optimalt er periodisk udskiftning af forbrugsvarer ("Forbrugsvarer") såsom filterkapsler nødvendigt (for detaljer se afsnit 9 nedenfor).

1.8 For at sikre, at Produkterne kan cirkulere vand, og for at optimere Kundens brug heraf, har Orbital udviklet en vedligeholdelses- og optimeringsplan ("Care Plan") som beskrevet i afsnit 7.

1.9 I tilfælde af, at Kunden har fået mulighed for at betale et refunderbart reservationsgebyr, eller ved valg af et abonnement på Care Plan, kan Orbitals godkendelse af Kundens køb være afhængig af, at Kunden underlægges et kredittjek for at sikre Kundens betalingsevne. Dette kræver Kundens eksplicitte accept. Orbital kan bruge tredjepartstjenesteudbydere, der leverer kreditoplysninger om Kunden, idet tredjepartstjenesteudbyderne dog er forpligtet til at informere Kunden, hvis Kundens kreditoplysninger er blevet anvendt. Orbital forpligter sig endvidere til at informere Kunden, hvis kravene for at foretage et køb ikke er opfyldt på grund af resultatet af kreditvurderingen.

2. Priser

2.1 Prisen for Produktet, leveringsomkostninger og (hvor relevant) installations- og vedligeholdelsestjenester er angivet i Ordren. Alle angivne priser er inklusive moms. Priserne omfatter ikke omkostninger til forprojektering, designarbejde, rørføring, almindelig VVS-arbejde eller elektriske installationer, da sådanne foranstaltninger og arbejde skal udføres af Kunden.

2.2 Hvis Parterne i overensstemmelse med afsnit 8 nedenfor har aftalt, at Orbital skal udføre nogen form for vedligeholdelsesservice i forbindelse med salget af Produkterne, skal en sådan Service leveres på basis af medgået tid og materialer og opkræves i overensstemmelse med afsnit 8.2.

3. Betaling

3.1 Ordren indeholder Kundens valg af betalingsmetode. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden for tredive (30) dage fra fakturadato.

3.2 En Service, der leveres i henhold til afsnit 8, faktureres efter udførelsen af sådanne Services, medmindre andet er aftalt skriftligt.

3.3 Hvis Kunden ikke betaler til tiden, er Orbital berettiget til renter fra forfaldsdatoen i overensstemmelse med Renteloven (nr. 459 af 2014-05-13), i.e. den af Nationalbanken fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. I tilfælde af forsinket betaling kan Orbital, efter at have underrettet Kunden skriftligt, suspendere arbejdet under Aftalen, indtil Orbital modtager betaling.

3.4 Hvis Kunden ikke har betalt det skyldige beløb inden for tre (3) måneder, er Orbital berettiget til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse til Kunden samt til at kræve tilbagelevering af ikke-installerede Produkter samt tilbagebetaling for levering heraf.

4. Levering og forsinkelse

4.1 Ordren beskriver Produkterne, tidsplanen for levering, fragtomkostningerne og Parternes øvrige forpligtelser.

4.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, vil Produkterne blive leveret til den i Ordren angivne leveringsadresse, af Orbital eller af Orbitals partnere.

4.3 Hvis Orbital forventer ikke at være i stand til at levere Produkterne i overensstemmelse med Ordrens tidsplan, skal Orbital underrette Kunden om dette, samt angive årsagen hertil og om muligt det tidspunkt, hvor levering kan forventes. Orbital har derudover ret til en rimelig forlængelse af leveringstiden, såfremt leveringens forsinkelse skyldes årsager, der ikke kan henføres til Orbital eller som ligger uden for Orbitals kontrol.

4.4 I tilfælde af en forsinkelse forårsaget af Orbital eller af årsager, der ligger inden for Orbitals kontrol, skal Orbital gøre rimelige kommercielle bestræbelser på at levere Produkterne til Kunden i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Orbital og Kunden skal i fællesskab afgøre, hvilke korrigerende foranstaltninger der er nødvendige for at opfylde de i tidsplanen fastsatte leveringsdatoer.

4.5 Hvis Orbital på grund af omstændigheder, der ligger inden for Orbitals kontrol, ikke er i stand til at levere Produkterne i overensstemmelse med Ordrens tidsplan, kan Kunden ved skriftlig meddelelse ophæve Aftalen uden strafgebyr, såfremt forsinkelsen er af væsentlig betydning for Kunden. Alternativt kan Kunden kræve levering inden for en rimelig periode på mindst fire uger. Hvis Orbital ikke leverer inden for en sådan endelig periode, og dette ikke skyldes nogen omstændighed, som Kunden er ansvarlig for, kan Kunden ved skriftlig meddelelse til Orbital ophæve Aftalen. Hvis Kunden ophæver Aftalen, refunderer Orbital hurtigst muligt det beløb, som Kunden allerede har betalt, og senest 14 dage efter Aftalens ophør. Kunden har derudover ret til kompensation for afholdte omkostninger grundet Orbitals forsinkede levering.

4.6 Hvis forsinkelsen i leveringen skyldes Kunden, en underleverandør udpeget af Kunden eller på grund af omstændigheder inden for Kundens kontrol, er Orbital berettiget til at udskyde leveringen af Produkterne til en rimelig dato. I denne situation er Orbital berettiget til kompensation for alle direkte omkostninger forårsaget af forsinkelsen samt til at kræve renter i henhold til den af Nationalbanken fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. fra den aftalte leveringsdato til den nye leveringsdato. Hvis forsinkelsen varer mere end tre (3) måneder, er Orbital berettiget til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse. Denne bestemmelse gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter den aftalte leveringstid.

4.7 Hvis Kunden finder, at vedkommende ikke vil være i stand til at modtage Produkterne på den aftalte dato, eller hvis der er risiko for forsinkelse fra Kundens side, skal Kunden uden unødigt ophold underrette Orbital skriftligt herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen og om muligt det tidspunkt, hvor Kunden vil være i stand til at modtage leveringen. Orbital vil på baggrund heraf foreslå Kunden et nyt leveringstidspunkt.

4.8 Hvis Kunden ikke accepterer levering rettidigt, kan Orbital ved skriftlig meddelelse kræve, at Kunden accepterer levering inden for en rimelig frist. Hvis Kunden ikke accepterer levering inden for en sådan frist, og såfremt dette ikke skyldes nogen omstændighed, som Orbital er ansvarlig for, kan Orbital ved skriftlig meddelelse til

Kunden ophæve Aftalen. I tilfælde af en sådan ophævelse har Orbital ret til kompensation for det direkte tab, Orbital lider på grund af Kundens misligholdelse.

5. Forberedelse og installation

5.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal installationen af Produkterne udføres af Orbital eller en tjenesteudbyder udpeget af Orbital. Kunden skal for egen regning og risiko udføre de forudgående, aftalte forberedelser og træffe andre foranstaltninger, der er nødvendige for installation og brug af Produkterne. Dette inkluderer indhentning af bygge- og brugstilladelser, forudgående planlægning, designarbejde, rørføring, almindelig VVS eller elektriske installationer i overensstemmelse med gældende lovgivning og Orbitals instruktioner. Sådanne instruktioner og installationskrav skal sendes til Kunden i god tid inden installationen.

5.2 Parterne skal give hinanden oplysninger om de forberedelser, der er foretaget, og andre detaljer, der er relevante for installationen af Produkterne.

5.3 Orbital eller Orbitals partnere skal udføre installationen af Produkterne på den aftalte lokation i overensstemmelse med god brancheskik.

5.4 Hvis Kunden forventer, at vedkommende ikke vil være i stand til rettidigt at opfylde de af sine forpligtelser, der er nødvendige for færdiggørelsen af installationen af Produkterne (herunder opfyldelse af betingelserne i punkt 5.1 ovenfor), skal Kunden straks underrette Orbital skriftligt med angivelse af årsagen hertil samt om muligt det tidspunkt, hvor Kunden vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser.

5.5 Hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser benævnt ovenfor i afsnit 5.4 korrekt og rettidigt (herunder opfyldelse af betingelserne i punkt 5.1 ovenfor), vil følgende gøre sig gældende:

a) Orbital kan, efter at have underrettet Kunden herom skriftligt, suspendere arbejdet under Aftalen helt eller delvist. Kunden skal kompensere Orbital for alle rimelige omkostninger, som Orbital har pådraget sig som følge af en sådan suspension.

b) Hvis opfyldelsen af Aftalen forsinkes på grund af Kundens uagtsomhed, skal Kunden ikke desto mindre erstatte alle Orbitals yderligere omkostninger, som skyldes forsinkelsen.

5.6 Hvis Orbital og Kunden skriftligt har aftalt, at Kunden er ansvarlig for installationen af Produkterne, finder ovenstående bestemmelser i dette afsnit 5 ikke anvendelse. Kunden skal i stedet installere Produkterne i overensstemmelse med eventuelle instruktioner fra Orbital.

6. Ejendomsforbehold

Produkterne forbliver Orbitals ejendom, indtil de er betalt fuldt ud, i det omfang et sådant ejendomsforbehold er gyldigt i henhold til gældende lovgivning.

7. Plan for styring og optimering af vandfunktion

7.1 En aktiv Care Plan er en forudsætning for, at Kunden kan få aktiveret Produkternes cirkulerende vandfunktion, hvorigennem vandet genbruges. Hvis der ikke er registreret enCare Plan, vil Kunden i stedet kunne bruge Produkterne som en almindelig bruser uden vand- og energibesparende effekter.

7.2 Gennem Care Plan modtager Kunden fri vedligeholdelsesservice (nærmere herom under afsnit 8 nedenfor), samt Forbrugsvarer, der er nødvendige for at bevare Produktets cirkulationsfunktion. Dette omfatter følgende Forbrugsvarer pr. bestilt produktenhed:

(i) op til tolv (12) filterkapsler om året;
(ii) op til fyrre (40) rensetabletter om året.
(iii) UV-filtre, om nødvendigt og med forbehold for Orbitals godkendelse.

7.3 Det nøjagtige antal Forbrugsvarer baseres på estimater af Kundens brug efter installationen. Orbital kan justere antallet af Forbrugsvarer og/eller leveringsfrekvensen for optimal udnyttelse af Produkterne, og Kunden kan frit acceptere eller afvise sådanne forslag. Hvis et sådant forslag accepteres, træder det i kraft den efterfølgende dag for levering af Forbrugsvarer i henhold til den aftalte tidsplan.

7.4 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal alle Forbrugsvarer, der svarer til den bestilte maksimale værdi pr. enhed i henhold til punkt 7.1 og Ordren, leveres gratis og årligt under Care Plan.

7.5 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal alle Forbrugsvarer, der overstiger det specificerede maksimale antal pr. enhed i punkt 7.1, bestilles, faktureres og leveres separat fra Care Plan som tillægskøb.

7.6 Care Plan i en periode på to år fra levering af Produkterne er indregnet i prisen for Produkterne, som angivet i Ordren. Ved udløbet af denne periode for Care Plan, eller enhver efterfølgende periode i henhold til en fornyelse under denne klausul, vil Kunden automatisk abonnere på en Care Plan for hver enhed i en efterfølgende periode på 6 måneder, medmindre den opsiges af en af Parterne ved skriftlig meddelelse til den anden Part mindst en måned før udløbet af den relevante periode. Abonnementet på Care Plan vil blive faktureret årligt af Orbital i hver 6-måneders periode.

7.7 En fornyelse i henhold til punkt 7.6 kræver, at Orbital har underrettet Kunden skriftligt, herunder via e-mail, mindst en måned før fornyelsen. Orbital vil primært bruge de kontaktoplysninger, som Kunden har oplyst på købstidspunktet, og Kunden opfordres derfor til at holde sådanne oplysninger opdaterede, hvis det er nødvendigt.

8. Services

8.1 Hvis Orbital og Kunden har aftalt, at Orbital eller de af Orbital udpegede servicepartnere skal udføre service eller vedligeholdelse i forbindelse med Produkterne ("Service"), skal bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser gælde med de nødvendige ændringer for en sådan Service, i hvilket tilfælde alle henvisninger til "Produkter" anses for også at omfatte "Service". Service indgår som en del af Care Plan, uden betaling.

8.2 Har Kunden ikke en aktiv Care Plan jf. afsnit 7 ovenfor, skal følgende gælde for Service bestilt særskilt:

a) Servicen skal leveres på basis af medgået tid og materialer og skal opkræves i overensstemmelse med Orbitals til enhver tid gældende prisliste.
b) Ud over betaling i henhold til Orbitals prisliste har Orbital ret til kompensation for rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter og udlæg, som aftalt mellem Parterne.

8.3 Hvis Parterne skriftligt har aftalt særlige betingelser i forbindelse med Servicen, skal sådanne særlige betingelser have forrang for disse generelle vilkår.

9. Ansvar for mangler

9.1 Fra tidspunktet for levering af Produkterne gælder Købelovens reklamationsret for mangler, der opstår i en periode på to (2) år fra Kundens modtagelse af Produkterne. Reklamationsretten gælder for Produkter behæftet med mangler i design, materialer eller udførelse. Det sædvanlige behov for udskiftning af Forbrugsvarer betragtes ikke som en mangel (se afsnit 9.8 nedenfor for flere oplysninger om Forbrugsvarer).

9.2 Afhængig af de konkrete omstændigheder kan Kunden kræve afhjælpning af eventuelle mangler, ombytning til et nyt Produkt eller afslag i prisen for Produkterne.

9.3 Orbitals ansvar i henhold til punkt 9.1-9.2 dækker ikke følgende:

(i) mangler som følge af materialer leveret af, eller et design foreskrevet eller specificeret af Kunden,
(ii) mangler, der skyldes driftsforhold, der ikke er angivet i Ordren, eller forkert brug af Produkterne og/eller Forbrugsvarerne (herunder, men ikke begrænset til, fejl i forbindelse med brug af Produkterne i offline tilstand); og
(ii) mangler forårsaget af ukorrekt installation, vedligeholdelse, ukorrekt montering eller ukorrekt reparation udført af Kunden, herunder arbejde udført af ikke-certificerede
serviceudbydere antaget af Kunden, eller af ændringer foretaget uden Orbitals skriftlige samtykke.

9.4 Kunden skal uden unødig forsinkelse underrette Orbital skriftligt om eventuelle mangler. En sådan meddelelse skal gives inden for rimelig tid, ikke senere end to (2) år efter, at fejlen blev opdaget eller burde være blevet opdaget af Kunden. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen. Hvis Kunden ikke underretter Orbital skriftligt om en mangel inden for denne tidsfrist, mister Kunden sin ret til at få manglen udbedret i henhold til dette afsnit 9 og til at fremsætte krav i forbindelse med manglen.

9.5 Kunden skal omgående give Orbital adgang til alle lokaler, udstyr, systemer og lignende, som efter Orbitals rimelige opfattelse kan være nødvendige for opfyldelsen af Orbitals ansvarsforpligtelser. Kunden skal give Orbital korrekte oplysninger, som efter Orbitals rimelige opfattelse kan være nødvendige for at opfylde Orbitals forpligtelser. Kunden er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i udstyr, systemer, oplysninger eller lignende, som Kunden har leveret til Orbital.

9.6 Følgende komponenter betragtes som Forbrugsvarer og skal udskiftes, når de er opbrugt, for at Produktet kan fungere korrekt:
- Filterkapsler
- UV-filter (UV-lampe + kvartsglas)
- Rengøringstabletter.

Den forventede levetid for Forbrugsvarerne afhænger af en række faktorer, såsom brug af Produktet og lokale forhold (f.eks. vandets hårdhed). Følgende omtrentlige levetid for de respektive Forbrugsvarer kan forventes:
- Filterkapsler - bør udskiftes mindst efter (i) 200 brusebade eller (ii) seks (6) måneder, alt efter hvad der kommer først.
- UV-filtre - skal muligvis rengøres eller udskiftes en gang om året.
- Rengøringstablet - rengøringsfrekvensen meddeles via appen og/eller betjeningspanelet.

Filterkapslerne vil blive leveret af Orbital eller en certificeret Orbital-partner i henhold til det planlagte filterforbrug (se yderligere ovenfor i afsnit 7).

9.7 Yderligere Forbrugsvarer kan bestilles direkte hos Orbital eller hos en af Orbitals certificerede partnere. Brug af uoriginale komponenter kan resultere i funktionsfejl på Produktet, som ikke er dækket af Orbitals ansvarsforpligtelser.

10. Produktansvar

10.1 Orbital er ansvarlig for personskade eller skade på ejendom forårsaget af Produkterne, hvis og i det omfang Orbital findes ansvarlig i henhold til dansk lov om obligatorisk produktansvar samt de i dansk retspraksis udviklede regler om produktansvar.

10.2 Kunden skal straks informere Orbital om ethvert krav fra en tredjepart for personskade, skade forårsaget af Produkterne eller omstændigheder, der kan føre til et sådant krav. Kunden skal give Orbital fuld kontrol over den juridiske håndtering af kravet og alle forhandlinger, samt ret til at forsvare enhver retssag i forbindelse med sådanne krav. Kunden må ikke indgå forlig om produktansvarskrav med tredjeparter uden Orbitals skriftlige samtykke.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Alle immaterielle rettigheder i, eller forbundet med, Produkterne tilhører Orbital. Orbital bevarer alle sådanne rettigheder til Produkterne, selv når sådanne Produkter er blevet produceret specifikt til Kunden.

11.2 Udtrykket " immaterielle rettigheder " omfatter, men er ikke begrænset til, alle patenter, designrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, know-how og forretningshemmeligheder, i hvert tilfælde uanset om de er registrerede eller uregistrerede, herunder alle ansøgninger om, og fornyelser eller udvidelser af, sådanne rettigheder, samt alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse i alle dele af verden.

12. Begrænsning af ansvar

12.1 Ingen af Parterne er ansvarlig over for den anden Part for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, tabt avance og andre følgeskader, undtagen i det omfang, det er fastsat i gældende lovgivning.

13. Opsigelse/Ophævelse

13.1 Denne Aftale kan opsiges med en måneds skriftligt varsel til den anden Part, dog tidligst efter 5 måneder for Care Plans vedkommende, efter dennes indgåelse.

13.2 I tilfælde af Kundens opsigelse af Aftalen af årsager, der ikke skyldes mangler omfattet af Købeloven, er Orbital berettiget til at modtage betaling for de faktisk leverede Produkter.

14. Fortrydelse

14.1 Hvis Kunden ønsker at udøve sin fortrydelsesret, er Kunden forpligtet til at underrette Orbital senest 14 dage efter modtagelsen af alle Produkter. Kunden kan gøre dette ved at sende en e-mail til contact@orbital-systems.com. Når Kunden har udtrykt ønske om at udøve fortrydelsesretten, skal kunden returnere Produkterne til Orbital inden for 14 dage. Kunden skal bevise, at Produkterne er returneret til tiden, f.eks. ved bevis for postlevering.

14.2 Frem til returneringen skal Kunden håndtere Produkterne og emballagen med omhu. Kunden må kun pakke Produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om Kunden ønsker at beholde Produktet. Hvis Kunden udøver sin fortrydelsesret, skal Kunden sikre, at Produktet returneres til Orbital i dets oprindelige stand og emballage, hvis det med rimelighed er muligt, i overensstemmelse med rimelige og klare instruktioner fra Orbital.

14.3 Hvis Kunden ved udløbet af den lovbestemte periode i punkt 14.1 ikke har udtrykt hensigt om at udøve fortrydelsesretten, anses salget for at være gennemført.

14.4 Hvis Kunden gør brug af fortrydelsesretten, skal vedkommende bære de fulde omkostninger forbundet med returneringen.

14.5 Hvis Kunden har betalt et beløb, skal Orbital sikre, at Orbital inden for 14 dage efter, at Kunden har udtrykt sin vilje til at udøve sin fortrydelsesret, refunderer det fulde beløb til kunden. Kunden skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret, f.eks. ved fremvisning af forsendelseskvittering.

14.6 Orbital udleverer en formular til udøvelse af fortrydelsesretten senest ved fremsendelse af aftalebekræftelsen.

15. Diverse

15.1 Denne Aftale indeholder hele aftalen mellem Parterne med hensyn til Produktet og eventuel Service, og erstatter alle tidligere og samtidige forhandlinger og aftaler mellem Parterne i forbindelse hermed, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige.

15.2 Kundens overdragelse af Aftalen kan kun ske med Orbitals forudgående skriftlige samtykke. Kundens anmodning til Orbital om overdragelse af Aftalen skal indeholde oplysninger om den Part, som Kunden anmoder Orbital om samtykke til at overdrage Aftalen til. Orbital har til enhver tid ret til at overdrage aftalen uden Kundens samtykke.

15.3 Intet vilkår i denne Aftale kan ændres uden skriftlig aftale, der specifikt henviser til denne Aftale, og som er behørigt underskrevet af begge Parter.

15.4 En Parts afkald på enhver af sine rettigheder eller retsmidler i henhold til denne Aftale skal være skriftligt og behørigt underskrevet. Intet enkelt eller delvist afkald på en sådan rettighed eller retsmiddel skal udelukke enhver anden eller yderligere udøvelse af denne eller enhver anden sådan rettighed eller retsmiddel.

15.5 Hvis en bestemmelse i Aftalen erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol eller anden kompetent retsinstans, berøres gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke.

16. Personlige data

For information om, hvordan Orbital håndterer personlige data, se vores privatlivspolitik.

17. Gældende lovgivning

Aftalen er underlagt dansk lovgivning.

Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Parterne i forbindelse med aftalen, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved Københavns Byret som første instans.

18. Kontaktoplysninger for Orbital Systems

Orbital Systems AB
Svensk CVR-nummer: 556902-4671
Östergatan 32, 211 22 Malmö, Sverige
Telefonnummer: +46 40-619 55 50
contact@orbital-systems.com.

19. Klager

Såfremt Kunden har klager over Produkterne, Services eller Care Plan, kan Kunden indgive sådanne til Orbitals support på e-mail: contact@orbital-systems.com.

I det usandsynlige tilfælde, at Orbital og Kunden ikke kan løse et opstået problem, har Kunden ret til at henvise sin klage til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beliggende Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark (telefon: +45 4171 5000). Hvis klagen vedrører markedsføring, har Kunden ret til at henvise sin klage til den danske Forbrugerombudsmand beliggende Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark (telefon: +45 4171 5151). For mere information om klager læs her.