Allmänna villkor för duschförsäljningsavtal

Om

Dessa allmänna försäljningsvillkor ska gälla för alla försäljningsavtal som ingås mellan köpare av Produkt(er) (”Kunder”) från Orbital Systems AB, eller något av dess dotterbolag eller närstående bolag (”Orbital”). De objekt som Orbital ska leverera kallas under dessa förhållanden ”Produkterna”.

1. Avtalets karaktär

1.1 Dessa allmänna villkor tillsammans med det relevanta Orbital-försäljningsorderformuläret som fyllts i av kunden (”Ordern”) utgör ”Avtalet”, när det accepterats av Orbital.

1.2 Avtalet specificerar de villkor enligt vilka Orbital kommer att förse Kunden med Produkter och, om så överenskommits, installationstjänster och andra tjänster som vidare beskrivs och specificeras i Ordern.

1.3 Vid eventuell konflikt mellan dessa dokument ska Ordern ha företräde framför dessa allmänna villkor. Dessa allmänna villkor ska ha företräde framför alla andra köpförfrågningar eller liknande som görs av kunden. Andra villkor gäller inte (även om Kunden hänvisar till sådana villkor och Orbital inte uttryckligen bestrider dem). Avvikelser ska endast vara bindande för Orbital om de uttryckligen accepteras skriftligen av Orbital.

1.4 Information i marknadsföringsmaterial, prislistor eller annan produktinformation är bindande för Orbital endast i den utsträckning sådan information uttryckligen hänvisas till i Ordern. Vid eventuella konflikter mellan dessa dokument ska Ordern ha företräde framför all information i sådant marknadsföringsmaterial etc. som det hänvisas till.

1.5 Ordern baseras på och förlitar sig på den information som Kunden tillhandahåller, bland annat om Kundens tidigare vatten- och energiförbrukning och behov. Om sådan information som tillhandahålls av Kunden är felaktig på något väsentligt sätt, kan Orbital efter eget gottfinnande göra rimliga justeringar av de Produkter som levererats/ska levereras (inklusive eventuella motsvarande justeringar av priserna) för att uppfylla korrekta kundkrav.

1.6 Erbjudanden från Orbital är inte bindande. En order för köp av Produkter av Kunden är inte bindande för Orbital såvida den inte accepteras av Orbital.

1.7 Produkterna kräver ett återkommande byte av Förbrukningsvaror (”Förbrukningsvaror”) såsom filterkapslar (för detaljer, se avsnitt 9 nedan).

1.8 För att säkerställa att Produkterna kan cirkulera duschvatten, och för att optimera Kundens användning därav, har Orbital utvecklat en Skötsel- och optimeringsplan (”Care Plan”) enligt beskrivningen i avsnitt 7.

1.9 För det fall Kunden erhållit möjlighet att betala återbetalningsbar bokningsavgift, eller vid val av abonnemang på Care Plan, kan Orbitals godkännande av Kundens köp vara beroende av att Kunden genomgått en kreditprövning för att säkerställa Kundens betalningsförmåga. Orbital kan därför använda tjänster från tredje part som tillhandahåller kredituppgifter om Kunden, där tredjepartstjänsterna är skyldiga att informera Kunden om deras kredituppgifter har lämnats. Orbital åtar sig vidare att informera Kunden om kraven för att genomföra ett köp inte uppfylls på grund av resultatet av kreditvärdighetsbedömningen.

2. Priser

2.1 Priset på Produkten, leveransavgifter och (om tillämpligt) installations - och underhållstjänster ska vara det pris som anges i Ordern. Alla angivna priser är inklusive moms. I priserna ingår inte kostnader för förprojektering, projekteringsarbete, rörledningar, allmän VVS eller elinstallationer, eftersom sådana åtgärder och arbeten ska utföras av Kunden.

2.2 Om Parterna har kommit överens om, i enlighet med avsnitt 8 nedan, att Orbital ska utföra någon form av underhållstjänster i förhållande till Produkterna, ska sådan Tjänst tillhandahållas på tids- och materialbasis och debiteras enligt punkt 8.2.

3. Betalning

3.1 Ordern innehåller Kundens val av betalningsmetod. Om inte annat avtalats ska betalning ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum utställt av Orbital.

3.2 En Tjänst som tillhandahålls enligt avsnitt 8 ska debiteras efter utförandet av sådana tjänster, om inte annat avtalats skriftligen.

3.3 Om Kunden inte betalar inom utsatt tid har Orbital rätt till ränta från förfallodagen enligt räntelagen (1975:635). Vid försenad betalning kan Orbital, efter att skriftligen ha meddelat Kunden, avbryta genomförandet av Avtalet till dess att Orbital erhåller betalning.

3.4 Om Kunden inte har betalat till betalning förfallet belopp inom tre (3) månader har Orbital rätt att säga upp Avtalet genom skriftligt meddelande till Kunden och kräva ersättning för den skada som Orbital lidit.

4. Leverans och försening

4.1 Ordern anger de Produkter som ska levereras, tidsplanen för leverans, fraktavgift och andra åtaganden från Parterna.

4.2 Om inte annat avtalats skriftligen kommer Produkterna att levereras till den leveransadress som anges i Ordern av antingen Orbital eller Orbitals partner.

4.3 Om Orbital förväntar sig att det inte kommer att kunna leverera Produkterna i enlighet med leveranstiderna enligt en överenskommen tidsplan, ska Orbital meddela Kunden om detta, ange orsaken och om möjligt den tid då leverans kan förväntas. Orbital ska ha rätt till en rimlig tidsförlängning om leveransen försenas av skäl som inte orsakas av Orbital eller ligger utanför Orbitals kontroll.

4.4 I händelse av försening orsakad av Orbital eller av skäl som ligger inom Orbitals kontroll, ska Orbital vidta alla kommersiellt rimliga åtgärder för att leverera Produkterna till Kunden i enlighet med den överenskomna tidsplanen. Orbital och Kunden ska gemensamt bestämma vilka korrigerande åtgärder som krävs för att uppfylla de satta leveransdatum som anges i tidsplanen.

4.5 Om Orbital på grund av omständigheter inom Orbitals kontroll inte kan leverera Produkterna i enlighet med den leveranstid som anges för sådana Produkter, kan Kunden genom skriftligt meddelande säga upp Avtalet utan påföljd om förseningen är av väsentlig betydelse för Kunden eller kräva leverans inom en slutlig rimlig period som inte får understiga fyra veckor. Om Orbital inte levererar inom sådan slutlig period och detta inte beror på någon omständighet som Kunden ansvarar för, kan Kunden genom skriftligt meddelande till Orbital säga upp Avtalet. Om Kunden säger upp Avtalet kommer Orbital att återbetala det belopp som Kunden redan har betalat så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter Avtalets upplösning, och Kunden ska även ha rätt till ersättning för kostnader som Kunden lidit på grund av Orbitals försenade leverans.

4.6 Om leveransförseningen orsakas av Kunden, en av Kunden utsedd underleverantör eller på grund av omständigheter inom Kundens kontroll, inklusive uppsägning enligt punkt 4.5, har Orbital rätt att skjuta upp leveransen av Produkterna till ett rimligt datum. I denna situation har Orbital rätt till ersättning för alla direkta kostnader som orsakats av förseningen och att erhålla ränta i enlighet med lag från den avtalade leveransdagen till den nya leveransdagen. Om förseningen varar mer än tre (3) månader har Orbital rätt att genom skriftligt meddelande säga upp Avtalet. Denna bestämmelse gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveranstid.

4.7 Om Kunden finner att den inte kommer att kunna ta emot leverans av Produkterna på avtalat datum, eller om försening från dess sida verkar sannolik, ska Kunden utan onödigt dröjsmål meddela Orbital om detta skriftligen, ange orsaken till förseningen och, om möjligt, den tid då Kunden kommer att kunna ta emot leveransen.

4.8 Om Kunden inte accepterar leverans i tid kan Orbital skriftligen kräva att Kunden accepterar leverans inom rimlig tid. Om Kunden inte accepterar leverans inom sådan period och detta inte beror på någon omständighet som Orbital ansvarar för, kan Orbital, genom skriftligt meddelande till Kunden, säga upp Avtalet avseende den del av Produkterna som är klar för leverans men som inte har levererats på grund av Kundens försummelse. I händelse av sådan uppsägning har Orbital rätt till ersättning för den direkta förlust som det lider på grund av Kundens försummelse.

5. Förberedelse och installation

5.1 Om inte annat avtalats skriftligen ska installation av Produkterna utföras av Orbital eller en tjänsteleverantör utsedd av Orbital. Kunden ska på egen risk och bekostnad utföra överenskomna förberedelser och vidta andra åtgärder som är nödvändiga för installation och användning av Produkterna, såsom att erhålla bygg- och användningstillstånd, förplanering, designarbete, rörledningar, allmän VVS eller elinstallationer, i enlighet med tillämplig lagstiftning samt Orbitals instruktioner. Sådana instruktioner och installationskrav ska tillhandahållas av Orbital i god tid före installationen. Allmänna installationskrav finns på Orbitals webbplats.

5.2 Orbital och Kunden ska förse varandra med information om gjorda förberedelser och andra detaljer som är relevanta för installationen av Produkterna.

5.3 Orbital eller Orbitals samarbetspartner ska utföra installation av Produkterna i överenskomna lokaler och i enlighet med höga professionella standarder.

5.4 Om Kunden förväntar sig att den inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter i tid, vilka är nödvändiga för slutförandet av installationen av Produkterna, inklusive att uppfylla villkoren i punkt 5.1 ovan, ska Kunden omedelbart meddela Orbital skriftligen och ange orsaken och, om möjligt, den tidpunkt då Kunden kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter.

5.5 Om Kunden inte uppfyller sina skyldigheter, korrekt och i tid, vilka är nödvändiga för slutförandet av installationen av Produkterna, inklusive att uppfylla villkoren i punkt 5.1 ovan, ska följande gälla:

a) Orbital kan, efter att skriftligen ha meddelat Kunden, helt eller delvis avbryta genomförandet av Avtalet. Kunden ska ersätta Orbital för alla kostnader som rimligen åsamkas Orbital till följd av sådant avbrytande.
b) Om fullgörandet av Avtalet försenas på grund av Kundens försummelse, ska Kunden ändå betala eventuella extra kostnader som Orbital ådrar sig till följd av förseningen.

5.6 Om Orbital och Kunden skriftligen har kommit överens om att Kunden ska ansvara för installationen av Produkterna, ska ovanstående bestämmelser i detta avsnitt 5 inte tillämpas. Kunden ska i stället installera Produkterna i enlighet med eventuella instruktioner från Orbital.

6. Äganderättsförbehåll

Produkterna ska förbli Orbitals egendom tills de betalas i sin helhet, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.

7. Orbitals Care Plan

7.1 En aktiv Care Plan krävs för att Kunden ska ha cirkulationsvattenfunktionen, genom vilken vatten återvinns, av Produkterna aktiverad. Om en Care Plan inte registreras kommer Kunden i stället att kunna använda produkterna som en vanlig dusch, utan samma vatten- och energibesparande effekter.

7.2 Genom Care Plan får kunden återkommande Förbrukningsvaror som behövs för att utnyttja Produktens cirkulationsfunktion. Detta inkluderar följande Förbrukningsvaror per beställd Produktenhet:

(i) upp till tolv (12) filterkapslar per år;
(ii) upp till fyrtio (40) rengöringstabletter per år.
(iii) UV-filter, om nödvändigt och med förbehåll för Orbitals godkännande.

7.3 Det exakta antalet Förbrukningsvaror ska baseras på beräkningarna av Kundens användning efter installationen. Orbital kan justera antalet Förbrukningsvaror och/eller leveransfrekvens för optimal användning av Produkterna, och Kunden ska vara fri att acceptera eller avvisa sådana förslag. Om ett sådant förslag godtas ska det träda i kraft nästa dag för leverans av Förbrukningsvaror enligt den överenskomna nya tidsplanen.

7.4 Om inte annat avtalats skriftligen ska alla Förbrukningsvaror, motsvarande det beställda maximivärdet per enhet, enligt punkt 7.1 och Ordern, levereras kostnadsfritt och årligen.

7.5 Om inte annat avtalats skriftligen ska alla Förbrukningsvaror som överstiger det angivna maximala antalet per enhet i punkt 7.1 beställas, debiteras och levereras separat.

7.6 Vid slutet av den valda perioden för Care Plan, eller någon efterföljande period därav i enlighet med en förnyelse enligt denna punkt, kommer Kunden automatiskt att teckna en Care Plan för varje enhet under en påföljande period av 24 månader, såvida det inte sägs upp av någon av Parterna genom skriftligt meddelande om detta till den andra Parten senast tre månader före utgången av den relevanta perioden. Care Plan-prenumerationen kommer att under varje 24-månadersperiod faktureras årligen av Orbital.

7.7 En förnyelse enligt punkt 7.6 förutsätter att Orbital skriftligen har meddelat Kunden, inklusive via e-post, minst en månad före förnyelsen. Orbital kommer i första hand att använda de kontaktuppgifter som Kunden lämnat vid köptillfället och Kunden uppmanas därför att vid behov hålla sådana uppgifter uppdaterade.

8. Tjänster

8.1 Om Orbital och Kunden har kommit överens om att Orbital eller Orbitals utsedda servicepartner ska utföra någon form av Tjänst eller underhåll i förhållande till Produkterna (”Tjänst”), ska bestämmelserna i dessa allmänna villkor gälla med nödvändiga ändringar avseende sådan Tjänst, i vilket fall alla hänvisningar till ”Produkter” ska anses inkludera ”Tjänst”.

8.2 Oaktat vad som anges i punkt 8.1 ovan ska följande gälla för Tjänsten:

a) Tjänsten ska tillhandahållas på tids- och materialbasis och ska debiteras i enlighet med Orbitals vid var tid gällande prislista (som kan anges i Ordern).
b) Utöver ersättning enligt Orbitals prislista ska Orbital ha rätt till ersättning för kostnader för resa och uppehälle samt för andra utgifter och utlägg som Parterna kommit överens om.
c) Orbitals garanti för fel i den tillhandahållna Tjänsten är begränsad till fel som visar sig inom en period av sex (6) månader efter att Tjänsten utfördes (och i övrigt i enlighet med avsnitt 9 nedan).

8.3 Om Parterna skriftligen har kommit överens om särskilda villkor i förhållande till Tjänsten, ska sådana särskilda villkor ha företräde.

9. Garanti och ansvar för fel

9.1 Med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa allmänna villkor garanterar Orbital att de Produkter som levereras av Orbital ska vara fria från fel i design, material och utförande. I enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt 9 ska Orbital åtgärda eventuella fel som beror på felaktig design, material eller utförande. Till undvikande av tvivel ska normalt behov av utbyte av Förbrukningsvaror inte utgöra fel (se punkten 9.8 nedan för mer information om Förbrukningsvaror som faller utanför ramen för denna garanti). Med undantag för vad som anges i detta avsnitt 9 ansvarar Orbital inte för fel.

9.2 Från leveranspunkten för Produkterna gäller Orbitals garanti enligt detta avsnitt 9 för fel som uppträder under en period på upp till två (2) år, förutsatt att Kunden är inskriven i och följer Care Plan för varje beställd Produkt.

9.3 Oaktat punkt 9.2 kan dock garantin enligt detta avsnitt 9 förlängas med upp till tio (10) år totalt, med början från leveranspunkten för produkten, förutsatt att kunden har registrerats i och följer en Care Plan för varje köpt enhet som anges i Ordern. Detta innebär att den tvååriga garantiperioden som anges i punkt 9.2 ingår i den totala garantitiden på upp till tio år.

9.4 Garantin enligt punkten 9.2 omfattar inte något av följande:

(i) fel som härrör från material som tillhandahålls av, eller en design som föreskrivs eller specificeras av Kunden,
(ii) fel som beror på driftsförhållanden som inte föreskrivs i Ordern, eller felaktig användning av Produkterna och/eller Förbrukningsvaror (inklusive, men inte begränsat till, fel relaterade till att Produkterna används i off-line-tillstånd), och
(iiI) fel orsakade av felaktig installation, underhåll, felaktig montering eller felaktig reparation av Kunden, inklusive arbete som utförs av icke- certifierade tjänsteleverantörer som anlitats av Kunden, eller genom ändringar som utförts utan Orbitals skriftliga samtycke.

9.5 Kunden ska utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela Orbital om eventuella fel som uppträder. Sådant meddelande skall lämnas inom skälig tid, senast två (2) månader efter det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts av Kunden. Meddelandet ska innehålla en beskrivning av felen. Om Kunden inte skriftligen meddelar Orbital om ett fel inom de tidsfrister som anges ovan, förlorar Kunden sin rätt att få felet avhjälpt enligt denna garanti och att göra anspråk med anledning av felen.

9.6 Vid mottagande av meddelande från Kunden i enlighet med punkt 9.5 Orbital ska omgående och kostnadsfritt till Kunden antingen tillhandahålla tjänster för att avhjälpa felen, ersätta de felaktiga Produkterna eller, efter Orbitals eget val, återbetala priset för de felaktiga Produkterna eller ge Kunden en minskning av inköpspriset i proportion till de felaktiga Produkterna. Om Kunden emellertid hävdar brott mot garantin och ett fel, för vilket Orbital inte är ansvarigt enligt detta avsnitt 9, har Orbital rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som uppkommit till följd av meddelandet.

9.7 Orbital ansvarar endast för brott mot garantin som har väsentlig och negativ inverkan på Kundens användning av Produkterna. Orbitals granti enligt detta avsnitt 9 är villkorad av Kundens fullständiga och rättidiga betalning enligt detta Avtal.

9.8 Kunden ska ge Orbital snabb tillgång till alla lokaler, utrustning, system eller liknande, som kan krävas, enligt Orbitals rimliga uppfattning, för utförandet av Orbitals garantiåtaganden. Kunden ska förse Orbital med korrekt information som enligt Orbitals rimliga uppfattning kan krävas för att fullgöra Orbitals åtaganden. Kunden ansvarar för eventuella fel eller brister i utrustning, system, information eller liknande som Kunden tillhandahåller Orbital. Garantin i detta avsnitt 9 och alla andra skyldigheter för Orbital enligt Avtalet är villkorade av att Kunden följer denna punkt 9.8.

9.9 Följande komponenter betraktas som Förbrukningsvaror och måste bytas ut när de har förbrukats för att Produkten ska fungera korrekt:

  • Filterkapslar
  • UV-filter (UV-lampa + kvartsglas)
  • Rengöringstablett

Den förväntade livslängden för Förbrukningsvarorna beror på ett antal faktorer såsom produktanvändning och lokala förhållanden (t.ex. vattnets hårdhet). Som en allmän översikt kan följande grova livslängd för respektive Förbrukningsvaror förväntas:

  • Filterkapslar – bör åtminstone bytas ut efter (i) 200 duschtillfällen, eller (ii) sex (6) månader, beroende på vilket av de två som inträffar först.
  • UV-filter – kan behöva rengöras eller bytas ut en gång per år.
  • Rengöringstablett – rengöringsfrekvensen kommuniceras via appen och/eller operatörspanelen.

Filterkapslarna kommer att levereras av Orbital eller en certifierad Orbital-partner i enlighet med planerad filterförbrukning (se vidare ovan i avsnitt 7).

9.10 Ytterligare Förbrukningsvaror kan beställas direkt från Orbital eller från en av våra certifierade partners. Användning av komponenter som inte är originalkomponenter kan leda till fel i Produktens funktion, som inte täcks av Orbitals garanti.

9.11 Ovanstående garanti i detta avsnitt 9 är Orbitals enda garanti och inga andra garantier eller villkor, uttryckliga eller unde rförstådda, kommer att gälla.

9.12 Utöver denna produktgaranti kan ytterligare rättigheter vara tillgängliga för Kunden baserat på tillämplig konsumentlagstiftning. Inklusive, men inte begränsat till, Kundens rätt att utöva sin reklamationsrätt inom tre år från köpet.

9.13 Om en tillämplig ytterligare konsumenträtt utövas av Kunden kan Orbital vara ansvarigt för att antingen reparera eller ersätta de felaktiga Produkterna, eller att tillhandahålla en prissänkning eller återbetalning därav, om felet anses vara betydande. Kon sumenten måste informera Orbital inom rimlig tid efter upptäckten.

10. Produktansvar

10.1 Orbital ansvarar för person- eller egendomsskada orsakad av Produkterna om och i den utsträckning Orbital befinns vara ansvarigt enligt svensk tvingande produktansvarslag.

10.2 Kunden ska omedelbart informera Orbital om alla anspråk från tredje part avseende personskador eller skador orsakade av Produkterna eller omständigheter som kan leda till ett sådant anspråk. Kunden ska ge Orbital rätt att genomföra förhandlingar om sådana anspråk och försvara eventuella rättsliga förfaranden avseende sådana anspråk. Kunden får inte reglera några produktansvarsanspråk med tredje part utan Orbitals skriftliga medgivande.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Alla immateriella rättigheter i eller som uppstår ur eller i samband med Produkterna är Orbitals exklusiva egendom. Orbital behåller alla sådana rättigheter till Produkterna även när sådana Produkter har producerats speciellt för Kunden.

11.2 Termen ”immateriella rättigheter” inkluderar, men är inte begränsad till, alla patent, uppfinningsrätter, upphovsrätter, varumärken, knowhow och affärshemligheter, i varje enskilt fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar om och förnyelser eller utvidgningar av sådana rättigheter, och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd i någon del av världen.

12. Ansvarsbegränsningar

12.1 Det ska inte finnas något ansvar för någon av Parterna gentemot den andra Parten för produktionsbortfall, utebliven vinst, fö rlust av användning, förlust av kontrakt eller för någon annan följdförlust eller indirekt förlust, förutom i den utsträckning som föreskrivs i tillämplig lag.

13. Uppsägning

13.1 Detta Avtal kan sägas upp genom att ge den andra Parten en månads varsel därom.

13.2 I händelse av uppsägning eller hävning av Avtalet har Orbital rätt att erhålla betalning för faktiskt levererade Produkter.

14. Ångerrätt

14.1 Vid köp har Kunden möjlighet att ångra Avtalet under 14 dagar utan att ange någon anledning. Denna period börjar dagen efter mottagandet av alla Produkter av Kunden eller av Kundens meddelade representant.

14.2 Under reflektionsperioden ska Kunden hantera Produkterna och förpackningen varsamt. Kunden kommer endast att packa upp eller använda Produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om Kunden vill behålla Produkten. Om Kunden utövar sin ångerrätt har Kunden att tillse att Produkten, och om det rimligen är möjligt, i originalskick jämte förpackning returneras till Orbital, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från Orbital.

14.3 Om Kunden vill utnyttja sin ångerrätt är Kunden skyldig att meddela detta till Orbital inom 14 dagar efter mottagandet av samtliga Produkter. Kunden kan göra detta genom att mejla contact@orbital-systems.com. Efter att Kunden uttryckt önskemål om att utnyttja ångerrätten ska Kunden returnera Produkterna inom 14 dagar till Orbital. Kunden måste bevisa att Produkterna returneras i tid, till exempel genom ett bevis på postleverans.

14.4 Om Kunden vid utgången av den lagstadgade perioden i punkterna 14.2 och 14.3 inte har uttryckt sig vilja utnyttja ångerrätten eller Produkterna inte har returnerats till Orbital, är försäljningen ett faktum.

14.5 Om Kunden utnyttjar ångerrätten får denne stå för hela returkostnaden därför.

14.6 Om Kunden har betalat ett belopp ska Orbital se till att inom 14 dagar efter det att Kunden uttryckt sin vilja att utnyttja sin rätt, återbetala hela beloppet till Kunden. Kunden måste bevisa att de levererade varorna returnerats, till exempel genom ett bevis på postleverans.

14.7 Orbital tillhandahåller ett formulär för utövande av ångerrätten på vår webbplats (läs mer på www.orbital-systems.com) och Kunden får också ett sådant formulär senast i samband med att avtalsbekräftelsen skickas.

15. Diverse

15.1 Detta Avtal innehåller hela Avtalet mellan Parterna med avseende på projektet i sak och ersätter alla tidigare och samtidiga förhandlingar och överenskommelser mellan Parterna i samband därmed, oavsett om de är skriftliga eller muntliga.

15.2 Kundens överlåtelse av Avtalet kan enbart ske med Orbitals föregående skriftliga medgivande. Kundens framställan till Orbital avseende överlåtelse av Avtalet ska innehålla uppgifter om den part Kunden efterfrågar Orbitals medgivande om att överlåta Avtalet till.

15.3 Inget villkor i detta Avtal får ändras utom efter skriftligt avtal som särskilt hänvisar till detta Avtal och undertecknas vederbörligen av båda Parter.

15.4 En Parts avstående från någon av sina rättigheter eller rättsmedel enligt detta Avtal måste vara skriftligt och vederbörligen utfört. Inget enskilt eller partiellt avstående från en sådan rättighet eller ett sådant rättsmedel ska utesluta något annat eller ytterligare utövande av denna eller någon annan sådan rättighet eller rättsmedel.

15.5 Om någon bestämmelse i Avtalet förklaras ogiltig eller inte verkställbar av en domstol eller annan behörig dömande instans, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas.

16. Personuppgifter

För information om hur Orbital hanterar personuppgifter, se vår integritetspolicy, tillgänglig på www.orbital-systems.com/se

17. Tillämlig lag

Avtalet ska regleras av svensk lag.

18. Kontaktinformation för Orbital Systems

Orbital Systems AB
Svenskt organisationsnummer: 556902-4671
Östergatan 32, 211 22 Malmö
contact@orbital-systems.com